• BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH DINKUM - JOANNA PRZESZŁO

  • DINKUM - ŚWIADCZYMY USŁUGI KSIĘGOWE I UBEZPIECZENIOWE.

  • "W momencie płacenia podatków człowiek uświadamia sobie, że nie stać go było na zarobienie tych pieniędzy" - Fryderyk Dard

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR

faktury

Podstawowy termin wystawienia faktury

Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Wskazano dodatkowo, że faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury odnośnie do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art.43 ust.1, art.113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub przepisów rozporządzenia.

Faktury zaliczkowe

W 2014 roku podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę w sytuacji gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi otrzyma część należności w odniesieniu do której powstaje obowiązek podatkowy.

Od stycznia 2014 r. fakturę zaliczkową będzie się wystawiało zasadniczo nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Faktury te nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem na poczet przyszłej dostawy towaru lub wykonania usługi całości lub części zapłaty.

Szczególne terminy wystawiania faktur

Jak wynika z art. 106i ust, 3,4 i 5, fakturę będzie się wystawiać nie później niż:

- 30. dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano- montażowych,

- 60. dnia od dnia wydania towaru – w przypadku dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.13.1)- z wyłączeniem map i ulotek-oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) – przy czym w przypadku gdy umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 120.dnia od pierwszego dnia wydania towaru,

- 90. dnia od dnia wykonania czynności- w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1)- z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, których będzie stosowany art.28b, stanowiących import usług.

- Z upływem terminu płatności-w przypadku:

- dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

- świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

- 7.dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym w sytuacji, gdy w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę będzie wystawiać się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania.

Do góry