OFERTA

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

więcej
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJO- NOWANYCH

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

więcej
KARTA PODATKOWA

KARTA PODATKOWA

więcej
KSIĘGI HANDLOWE

KSIĘGI HANDLOWE

więcej
KADRY I PŁACE, ZUS

KADRY I PŁACE, ZUS

więcej
UBEZPIECZENIA,
KREDYTY I LEASING

UBEZPIECZENIA, KREDYTY I LEASING

więcej

KARTA PODATKOWA

Uproszczona metoda opodatkowania bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu), uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej oraz inne kryteria (na przykład liczbę mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona czy liczbę zatrudnionych osób). Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika.
Opodatkowanie kartą podatkową reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz 930 z późn. zm).

Zakres podstawowy usługi:

 • sporządzenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w danym roku podatkowym (PIT-16A),
 • wyliczanie podatku VAT,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego.

Zakres usług dodatkowych:

 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie klienta,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS,
 • sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych,
  inne czynności uzgodnione z klientem.

Do góry