OFERTA

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

więcej
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJO- NOWANYCH

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

więcej
KARTA PODATKOWA

KARTA PODATKOWA

więcej
KSIĘGI HANDLOWE

KSIĘGI HANDLOWE

więcej
KADRY I PŁACE, ZUS

KADRY I PŁACE, ZUS

więcej
UBEZPIECZENIA,
KREDYTY I LEASING

UBEZPIECZENIA, KREDYTY I LEASING

więcej

KSIĘGI HANDLOWE

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.
Księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U nr 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm) przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Zakres podstawowy usługi:

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach głównych i pomocniczych,
 • wyliczanie należnych podatków (VAT, PIT, CIT),
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych,
 • ewidencja i kontrola rozrachunków klienta z kontrahentami, Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku wyników, informacja dodatkowa),
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego.

Zakres usług dodatkowych:

 • przygotowanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont uzgodnionego z klientem,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie klienta,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS,
 • sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych,
 • inne czynności uzgodnione z klientem.

Do góry