OFERTA

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

więcej
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJO- NOWANYCH

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

więcej
KARTA PODATKOWA

KARTA PODATKOWA

więcej
KSIĘGI HANDLOWE

KSIĘGI HANDLOWE

więcej
KADRY I PŁACE, ZUS

KADRY I PŁACE, ZUS

więcej
UBEZPIECZENIA,
KREDYTY I LEASING

UBEZPIECZENIA, KREDYTY I LEASING

więcej

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek w tej formie płaci się od osiągniętego przychodu, ale bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Skorzystać z tej metody opodatkowania może tylko ograniczona grupa podatników. Tego podatku nie mogą opłacać np. przedsiębiorcy prowadzący aptekę, lombard lub kantor, prowadzący spółkę wspólnie z małżonkiem, wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym czy wykonujący wolne zawody. W formie ryczałtu nie może rozliczać się osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną firmę i wykonywać w jej ramach na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych wykonywała w ramach stosunku pracy.
Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.).

Zakres podstawowy usługi:

  • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych oraz dodatkowych dowodów sporządzanych na potrzeby rozliczeń,
  • wyliczanie podatku VAT,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych,
  • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku,
  • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego.

Zakres usług dodatkowych:

sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie klienta,
sporządzanie sprawozdawczości GUS,
sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych,
inne czynności uzgodnione z klientem.

Do góry